Doporučení pro zdaňování příjmů

Potvrzení o příjmech na Žlutém melounu pro daňové účely si můžete vygenerovat ve Vašem účtu na stránce Transakce.

Žlutý meloun nehradí za investory daně vyplývající z jejich výnosů dosažených investováním do půjček realizovaných přes tento systém. Je proto na každém investorovi, aby si tuto zákonnou povinnost splnil.

Zdaňování příjmů v České republice upravuje Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Na Žlutém melounu dosahuje Investor úrok z půjčky, který je předmětem ZDP a podléhá zdanění ve smyslu tohoto zákona.

Zdaňovaní poplatníka (fyzické osoby) s neomezenou daňovou povinností - Rezidenta

Rezidentem je poplatník, který má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje, tj. pobývá na území České republiky alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce a to souvisle nebo v několika obdobích. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nesplňují výše uvedené kritérium nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky.

Z příjmů z inkasa úplat dlužníků za poskytnutí půjčky dosahuje Investor na Žlutém melounu úrok z půjčky, který je ve smyslu ZDP klasifikovaný v případě Rezidenta jako příjem z kapitálového majetku podle § 8 ZDP.

Platí, že zdanění podléhá kumulativní součet všech úroků, které Investor obdržel za kalendářní rok na Žlutém melounu. Součet veškerých úroků obdržených investorem představuje příjem z kapitálového majetku.

Od takto dosaženého příjmu Investor jako poplatník nemůže odečíst žádný výdaj což znamená, že samostatný základ daně z příjmů dle § 8 ZDP může být pouze kladný a nelze z něj dosáhnout ztrátu.

Nelze tedy odečíst žádný výdaj, ani např.:

 • Poplatky na Žlutém melounu,
 • Žádný jiný výdaj v souvislosti s poskytnutím půjčky na Žlutém melounu (konzultace, cestovné, poštovné, různé kolky a jiné poplatky, apod.),
 • Žádné výdaje, které jsou nutné v případě nesplácení půjčky (ztráta z titulu nesplacení jistiny půjčky, výdaje na vymáhání jistiny půjčky, apod.).

Příjem, který se Investorovi zdaňuje, představuje tedy sumu úroků, která byla Investorovi v kalendářním roce vyplacená.

Za vyplacení příjmu se považuje také:

 • Opětovné poskytnutí těchto úroků jako jistiny další půjčky,
 • Započítání úroků na úhradu závazků Investora na Žlutém melounu.

Úroky z půjčky obdržené souhrnně za kalendářní rok se započítávají do dílčího základu daně podle § 8 ZDP. Je možné uplatnit slevu na manželku (manžela) i odečty na děti při splnění veškerých podmínek ZDP.

Základní schéma zdanění je následující

Součet veškerých úroků z půjček
= dílčí základ daně dle § 8 ZDP

Pozor, vzhledem k tomu, že se celkový základ daně z příjmů fyzických osob počítá ze všech zdrojů příjmů (tj. zaměstnání, podnikání, kapitálové příjmy = § 8 ZDP, pronájem a ostatní příjmy), až z tohoto celkového základu daně se odečítají nezdanitelné částky a daňové odečty dle ZDP.

Daň z příjmů fyzických osob se počítá jako procento ze základu daně dle aktuálního znení ZDP. Z příjmů z kapitálového majetku se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Pozor pouze na situaci, kdy toto je jediný zdroj příjmů. Každý občan ČR si musí vyřešit sám svůj vztah u zdravotní pojišťovny a případně i u správy sociálního zabezpečení.

Zdanění úroků z půjček je povinen vypořádat Investor – rezident podáním svého daňového přiznání k daním z příjmů fyzických osob do 31.3. následujícího roku.


V případě příjmů realizovaných z nákupu anebo z prodeje půjček na sekundárním trhu pohledávek může Investor dosahovat zisk, který je klasifikovaný jako součet Ostatních příjmů podle § 10 ZDP.

Pro prodej anebo koupi na sekundárním trhu platí následovné:

 • V případě, že investor prodal na sekundárním trhu svou pohledávku za cenu vyšší, než byl zůstatek jeho jistiny v dané půjčce (prodal tedy se ziskem), je potřeba mezi zdanitelný zisk zahrnout i daný rozdíl kupní ceny oproti zůstatku jistiny a zařadit ho jakou součást ostatních příjmů.
 • V případě, že investor prodal na sekundárním trhu svou pohledávku za cenu nižší, než je zůstatek jeho jistiny u dané půjčky (prodal tedy se ztrátou), zákon nepřihlíží ke skutečné výšce kupní ceny, ale pouze na výšku pohledávky, čímž se daná ztráta nepočítá mezi daňově uznatelný výdaj.
 • V případě, že investor koupil na sekundárním trhu pohledávku za cenu nižší než je zůstatek jistiny v dané půjčce (tedy koupil se ziskem), daný zisk (tedy rozdíl oproti výšce nesplacené části jistiny a kupní ceny) představuje zdanitelný zisk, ale až v momentě jeho skutečné realizace.
 • V případě, že investor koupil na sekundárním trhu pohledávku za cenu vyšší, než je zůstatek jistiny dané půjčky (koupil tedy se ztrátou), tak se při zdaňování zisku z dané půjčky přihlíží k výši pohledávky původního investora a nikoliv skutečný náklad vynaložený na danou investici. Takže se standardně zdaňují jen inkasované úroky a sankční poplatky. Není možné ztrátu odečíst.

Na přepočet příjmu ze zahraničních půjček, vrácené do ČR, zákon umožňuje víc možností použití kurzů měn a to:

 • Kurz platný v den přijetí platby v cizí měně nebo připsaný bankou,
 • Roční pevný kurz za zdaňovací období, za které se podává daňové přiznání vyhlašovaný ČNB.

Investor si může vybrat způsob, kterým mu vyhovuje, tedy kde mu z přepočtu vzniká nejnižší příjem. Nejčastěji se používá roční pevný kurz za zdaňovací období, za které se podává daňové přiznání.


Odvody sociálního a zdravotního pojištění z příjmů Investora

Jak bylo výše uvedeno, příjmy z kapitálového majetku nejsou předmětem odvodů zdravotního pojištění, ani sociálního pojištění.


UPOZORNĚNÍ: Výše ​​uvedená doporučení nejsou daňovým poradenstvím ve smyslu zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky v platném znění. Doporučení slouží jako pomůcka pro investory pro zorientování se v problematice zdanění jejich příjmů na Žlutém melounu.