Bezpečnost Vaší investice

Návratnost Vaší investice je u nás na prvním místě - zde žádné kompromisy neděláme. Používáme proto sofistikovaný a komplexní program řízení rizik.

Komplexní hodnocení žadatele o půjčku

Předtím než máte možnost investovat v rámci aukce do půjčky, Žlutý meloun provede několikastupňové vyhodnocení rizika žadatele. Naše interní postupy jsou obdobné jako používají přední banky, chceme Vám totiž nabídnout jen spolehlivých a prověřených žadatelů. Vždy ověřujeme příjem, schopnost a ochotu splácet závazky. Jen žadatelé, kteří splní požadované přísná kritéria, jsou následně schválení.

Podívejte se detailnější na náš proces hodnocení žadatele.

Nízké operační riziko a oddělené účty

Úvěrový vztah je po právní stránce vztah mezi Vámi a Žlutým melounem, v případě investic do slovenských půjček vztah mezi Vámi a Vašimi dlužníky. V obou případěch ale právní povinnost dlužníka splatit celý svůj závazek nikdy nezanikne dříve, než budou všechny závazky voči Vám splněny. Peníze, které nám poskytnete na půjčení žadateli, čekají až do chvíle samotného poskytnutí půjčky na striktně odděleném účtu naší společnosti.

Přečtěte si více o našem manažmente operačního rizika.

Vysoká diverzifikace investic

Na Žlutém melounu nemůžete financovat celou částku jedné půjčky, na tu se musí složit vždy minimálně čtyři investoři. To znamená, že celkovou částku Vaší investice je nutné rozložit mezi několik půjček. Čím více půjček budete mít takto v portfoliu, tím bude Vaše investice lépe chráněna - výpadek splácení při individuální půjčce totiž bude znamenat jen malou část Vaší celkové investice. Úrokový výnos ostatních půjček hravě pokryje případnou ztrátu, proto Vám doporučujeme, abyste si Vaši investici rozložili alespoň mezi 30 půjček.

Přečtěte si více o diverzifikaci investice a tvorbě investičních portfolií.

Propracovaný systém vymáhání pohledávek

V případě, že se půjčka dostane do prodlení, aplikujeme naše interní procesy vymáhání, takzvané soft a hard collection. Primárním cílem je návrat půjčky do režimu řádného splácení, pokud ale dlužník nebude mít ochotu nebo prostředky na uhrazení svého dluhu, přistupujeme k právnímu vymáhání půjčky.

Zjistěte více o tom, jak funguje náš proces vymáhání nesplacených půjček.

Mějte na paměti, že při investování do kolektivních půjček podléhá Váš kapitál rizikům a nevztahuje se na něj žádný ochranný mechanismus. O rizicích investování do kolektivních půjček a transparentním přístupu Žlutého melounu k nim se dozvíte na této stránce a v našem Prospektu uživatele. Investoři by se před investováním měli seznámit s prospektem i s dokumentem o pravidlech řízení střetu zájmů.

Proces hodnocení žadatelů o půjčku

Každý žadatel o půjčku na Žlutém melounu musí projít procesem komplexního hodnocení. Využíváme různé nástroje řízení rizik jako statistické modely, ověřování údajů v externích zdrojích, automatické analytické nástroje i manuálně ověřování. Každá žádost je posouzena úvěrovým analytikem, který provede finální rozhodnutí. Žlutý meloun má interní tým zkušených úvěrových analytiků.

Žadatelé o půjčku musí splňovat přísná kritéria našeho hodnotícího procesu, na jehož konci musí být naše pozitivní rozhodnutí. V opačném případě se taková žádost ani nedostane do aukce.

Hlavní kroky našeho hodnocení jsou:

 • Personální identifikace a verifikace
 • Žadatel se musí prokázat platným občanským průkazem, druhým dokladem totožnosti a dokladem potvrzujícím jeho bydliště. Podpis žadatele na smlouvě o půjčce je zároveň certifikován notářem, matrikou nebo smlouva je podepsána na osobním setkání. S každým žadatelem absolvujeme telefonický rozhovor za účelem ověření jeho totožnosti a autenticity žádosti.

 • Dokladování příjmu
 • Každý žadatel musí předložit minimálně 3 výpisy z jeho bankovních účtů, které potvrzují příjem. Na základě typu dosahovaného příjmu a rizikového profilu jsou vyžadovány i další doklady jako potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, daňové přiznání nebo rozhodnutí Správy sociálniho zabezpěčení o pobírání důchodu / rodičovského příspěvku a případně jiné doklady potvrzující příjem.

 • Prověření příjmů a závazků
 • Doložený příjem je následně ve druhém kroku ověřován, a to přímo u zaměstnavatele, případně externích databázích. U zaměstnavatele ověřujeme existenci zaměstnaneckého poměru a případné další významné skutečnosti, které by mohly ovlivňovat úvěruschopnost žadatele.

 • Prověření dluhů a nedoplatků
 • Ověřujeme negativní záznamy v neveřejných databázích obsahujících informace ohledně nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění, daňové nedoplatky, exekuce, insolvenci, zástavní práva atd. V databázích spolupracujících společností, které vykonávají vymáhání pohledávek pro mnohé finanční i nefinanční instituce, zjišťujeme existenci minulých a současných dluhů a prodlení žadatele.

 • Skóring žadatele a přidělení ratingové třídy
 • Žlutý meloun má vyvinutou vlastní aplikační skórovací kartu, která na základě sociodemografických údajů a finanční situace žadatele určí jeho pravděpodobnost selhání a spočítá aplikační skóre. Žadatelé s podobnou pravděpodobností jsou následně seskupení do rizikových tříd. I nejvíce riziková třída HR má nastavenou vrchní hranici pravděpodobnosti selhání, která spolehlivě odfiltruje nejvíce rizikové žadatele. Sledujeme také vývoj našeho portfolia na měsíční bázi a upravujeme kritéria a parametry tak, aby dosahovaly maximální efektivity.

 • Vyhodnocení finanční situace a určení maximální výšky půjčky
 • Po ověření příjmů a závazků vyhodnotíme schopnost splácet požadovanou půjčku a určíme maximální výši půjčky. Náš systém zohledňuje i životní náklady, rodinnou situaci žadatele a finanční rezervu, která je nezbytná pro bezproblémové splácení. Snažíme se vyvarovat toho, aby po získání půjčky mohl být dlužník nadmíru zadlužený.

 • Anti-fraudové mechanismy
 • V našem systému máme implementovány automatické i manuální kontroly, které vyhodnocují všechny relevantní informace a identifikují podezřelé chování žadatele případně skupiny žadatelů. Jsme tak schopni identifikovat individuální podvodné chovaní žadatele i organizované skupiny.


Výsledkem celého procesu hodnocení je v případě pozitivního výsledku stanovení maximální výše úvěru a přiřazení rizikové třídy. Ta je označena písmenky: AA A B C D D- HR

AA je nejméně riziková třída pro klienty s velmi vysokým předpokladem splácení svých závazků. Třída HR je přiřazena nejvíce rizikovým žadatelům (i u něj je však jasná pravděpodobnost řádného splácení půjčky, v opačném případě by totiž žadatelé našim hodnocením neprošly).

V systému také přiřazujeme ratingové skupiny H a H1, které jsou určeny pro zajištěné půjčky financující nemovitosti a rating aaa, určený pro označení garantovaných partnerských půjček.

V případě třídy HR je možné, že jsme žadatele manuálně přeřadili do této skupiny z důvodu, že některou ze žadatelem uvedených informací nebylo možné dostatečně ověřit, případně existují konkrétní skutečnost, pro kterou nemohl získat vyšší rating. O této skutečnosti jste vždy informováni v aukci žadatele. Jelikož tato skupina žadatelů představuje vyšší investiční riziko, doporučujeme investice do HR půjček pouze zkušeným investorům, kteří jsou - navzdory vyšším možným výnosem - dostatečně vědomi i vyššího rizika spojeného s jejich investicí.

Přiřazení rizikové třídy Vám pomáhá při rozhodování, kteří žadatelé nejlépe vyhovují vaší investiční strategii a rizikovému profilu. Riziková třída je také určující prvek pro správné určení úrokové sazby, protože obsahuje rizikovou marži odpovídající vypočtené pravděpodobnosti selhání půjčky.

Aktuální statistiky vývoje rizika portfolia na Žlutém melounu najdete zde.

DIVERZIFIKACE INVESTIC

Diverzifikace je standardní způsob řízení a limitování investičního rizika. Rozložením celé investice mezi větší počet menších investic snížíte angažovanost a riziko plynoucí z jedné konkrétní investice. Investice, které se zkombinují do různých aktiv, které navíc spolu minimálně korelují, vedou k výnosům s podstatně nižší volatilitou a celkovým nižším rizikem.

Rozložte si svoji investici

Pro dosažení co nejvyšší stability výnosů a co nejnižší míry investičního rizika doporučujeme, abyste si svoji investici rozložili alespoň mezi 30 dlužníků. Čím více je dlužníků, tím lépe pro Vás. Pro Vaši ochranu systém neumožní jednomu investorovi vložit do jedné půjčky více než 6.500 CZK (pro zkušené investory, kteří mají na Žlutém melounu proinvestovány minimálně 5.000 EUR / 125.000 CZK alespoň v 40ti půjčkách, je tento limit zvýšen na 25% hodnoty půjčky, do které chtějí investovat).

Příklad
Pokud chcete na Žlutém melounu investovat celkem 20.000 CZK, máte na výběr například z těchto možností:

 • Investovat celých 20.000 CZK do jedné půjčky (ve skutečnosti Vám to náš systém neumožní ale je to příklad)
 • nebo
 • Investici rozložit do 40 půjček a na každou poskytnout pouze 500 CZK

Pokud by se do prodlení se splácením dostala půjčka resp. žadatel, kterému jste půjčili 20.000 CZK, mohli byste potenciálně přijít o celou Vaši investici.

V druhém případě, pokud jste investovali do 40 půjček a z nich by se jeden žadatel dostal do prodlení, Vaše potenciální ztráta by byla limitována na 2,5% Vaší celkové investice a hravě by se vykryla z výnosů z úroků z ostatních půjček.

TVORBA PORTFOLIA

Tvorba investičního portfolia je vyšší stupeň diverzifikace, když si při tvorbě portfolia rozložíte svou investici mezi několik dlužníků, a to nikoliv náhodně, ale podle určité strategie. Umíte se tak ochránit nejen vůči riziku selhání individuálního žadatele, ale i koncentrovanému riziku selhání homogenní skupiny žadatelů.

Pro důsledné rozložení své investice doporučujeme vytvářet portfolio půjček v různých rizikových třídách, s rozličnou dobou splatnosti, typu produktů a účelů půjček.

Jako u každé jiné investici i zde platí, že investice do rizikovějších aktiv (v tomto případě půjček z více rizikové třídy) může přinést vyšší výnosy, ale zároveň nese celkové vyšší riziko výpadku. Úrokové sazby doporučené Žlutým melounem zohledňují rizikovou přirážku podle rizikové třídy půjčky.

Vytvořte si různá portfolia a optimalizujte výnosnost

Žlutý meloun Vám umožňuje spravovat libovolný počet investičních portfolií. Pro každé portfolio můžete sledovat a analyzovat jeho výkonnost a výnosy. V rámci portfolií si vyzkoušíte úspěšnost různých investičních strategií a tím budete optimalizovat celkovou výnosnost svých investic.

Nízké operační riziko, ochrana vkladů a oddělené účty

Pro ochranu Vaší investice je důležité vědět o operačním riziku souvisejícím s případným zánikem společnosti iService a.s., jako správcem systému Žlutý meloun. Toto riziko je však mnohem nižší, než by se mohlo na první pohled zdát.

 • Portál Žlutý meloun provozuje společnost iService Czech Republic, s.r.o. Ta je dceřinou společností slovenské iService, a.s. jakožto mnohaletého provozovatele Žlutého melounu na Slovensku. iService, a.s. je akciová společnost s vysokým základním jměním 340 900 EUR. Představitelé naší společnosti mají významné zkušenosti ve finanční oblasti a v oblasti řízení a správy investičních fondů.
 • Společnost iService Czech Republic, s.r.o., která Žlutý meloun provozuje je zároveň subjektem licencovaným Českou národní bankou a je zapsána v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu.
 • Zároveň platí, že zánikem společnosti iService Czech Republic, s.r.o. nebo iService, a.s. nezaniká Vaše investice a Váš zmluvný vztah po právní stránce zůstáva zachován.
 • Peníze, které by náhodou v době zániku společnosti nebyly investovány u dlužníků, ale nacházely by se na Vašem uživatelském účtě, nejsou penězi společnosti iService, a.s. Tyto prostředky jsou uloženy v bance na samostatném účtu, striktně odděleném od jiných bankovních účtů společnosti a patří jedině a výhradně investorům.
 • V případě, že by se do problémů dostala banka, která vede účet s klientskými prostředky (v současnosti využíváme služby poboček českých bank na Slovensku - Unicredit bank Slovakia a FIO banky), tak tyto prostředky zároveň předmětem bankovní ochraně vkladů, tak jak to určuje aktuální znění českého zákona č. 21/1992 Sb. o bankách v platném znění.
 • iService Czech Republic, s.r.o., půjčky zprostředkovává a spravuje. Díky tomu, že správa půjček je hlavní podnikatelskou činností společnosti, musel by její pokračování řešit i případný správce konkurzní podstaty, případně by musel zajistit správu půjček jiným způsobem – nejpravděpodobnější by byla forma převodu správy nad touto činností jinému relevantnímu subjektu. Investor by měl právo buď si správu půjček vykonávat sám, nebo by měl možnost souhlasit s řešením navrhovaným konkurzním správcem.

VYMÁHÁNÍ NESPLACENÝCH PŮJČEK

Žlutý meloun aktivně monitoruje splácení každé půjčky a identifikuje tak už první příznaky možného výpadku splácení.

V případě prodlení respektive nesplácení půjčky pro Vás plně zajišťujeme celý proces vymáhání pohledávek.

Důležité prvky našeho systému právního vymáhání pohledávek

 • Smlouvy na Žlutém melounu podléhají nejvyšším právním standardům
 • Dlužník v pracovním poměru podepisuje Dohodu o srážkách ze mzdy
 • Dlužník, který se u nás dostane do prodlení, bude zapsán do registru dlužníků
 • Vymáhání pohledávky může vést až k soudní žalobě a exekučnímu řízení vůči dlužníkovi
 • Na vymáhání spolupracujeme s profesionálními agenturami pro vymáhání pohledávek
 • V rámci urychlení procesu vymáhání využíváme i rozhodčí soud
 • Následná exekuce může podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti ( „Exekuční řád“) postihnout mzdu dlužníka, jeho účty v bankách, movitý i nemovitý majetek, cenné papíry a zpeněžitelná práva dlužníka
 • Dlužník je na základě soudního rozhodnutí povinen uhradit všechny náklady vynaložené v rámci soudního a exekučního řízení, včetně nákladů právního zastoupení ve smyslu platných právních předpisů
 • Celý proces vymáhání je pro Vás bezplatný!


Proces řešení nesplácených půjček se skládá ze dvou hlavních částí:

 • Soft collection (prodlení se splátkou půjčky v délce 1 den – 3 měsíce)
 • Hard collection (prodlení se splátkou více než 3 měsíce)

Soft collection

Pokud žadatel nezaplatí svoji splátku včas, dostává se do prodlení. Na zpoždění ho upozorníme aktivní komunikací s cílem co nejrychlejší úhrady splátky a návratu do standardního režimu splácení. Běžně se stává, že žadatel pouze zapomene na termín splátky a takové zpoždění je ve velké většině případů uhrazeno do sedmého dne prodlení. V případě, že žadatel nezaplatí splátku v prvním týdnu prodlení, aplikujeme další kroky vymáhání. Pokud je žadatel zaměstnán využíváme institut dohody o srážkách ze mzdy, kterou předkládáme jeho zaměstnavateli. Ten je povinen provádět zaměstnanci srážky ze mzdy ve výši dlužné částky. V případě neúspěchu postupujeme pohledávku na externí vymáhací společnost, která již aplikuje vlastní kroky za účelem vymožení dlužné částky.

ZA PRODLENÍ SPLÁTKY MÁTE NÁROK NA kompenzaci

V případě, že prodlení půjčky dosáhne sedmý den, je žadatel penalizován sankčním poplatkem 10 EUR / 300 CZK za každou zpožděnou splátku. 80% tohoto poplatku Vám následně zašleme jako kompenzaci za zpoždění.

Soft collection je účinné

Téměř 95% žadatelů kteří nebyli v prodlení více než 30 dní, splátku uhradí a pokračují v řádném splácení.

Hard collection

Pokud v procesu Soft collection nepřijde k uhrazení dlužné částky, Žlutý meloun po 90 dnech prodlení vyhlásí splatnost celé půjčky. Dlužník tak musí zaplatit celou výšku nesplacené jistiny, neuhrazených úroků, sankčních poplatků a neuhrazeného pojistného. Pokud ani následně nepřijde k úhradě, celou pohledávku vůči dlužníkovi postupujeme na Sdružení na ochranu práv investorů - občanů (ve zkratce ZOPI). Tato zastupuje investory zesplatnění pohledávky v rámci soudního řízení a následné exekuce.

ZOPI je neziskové sdružení založené společností iService, a.s., a iSale, s.r.o., za účelem transparentního a účelného zastřešení procesu vymáhání pohledávek pro investory na Žlutém melounu. ZOPI je založeno jako neziskové, to znamená, že všechny výnosy, kterých dosáhne svojí činností, tj. od dlužníků vymožené pohledávky, jsou po odečtení účelově vynaložených nákladů distribuovány přímo investorům. Externí náklady zároveň standardně navyšují sumu, která je od dlužníka vymáhána a jsou kompenzovány v případě úspěšného vymožení. ZOPI však za investory nese všechny náklady na vymáhání (např. Právní, soudní a exekuční poplatky) a umožňuje tak nezatěžovat tím investory. Žlutý meloun resp. ZOPI za svoji koordinaci procesu Hard collection neúčtuje investorům žádné poplatky.

ZOPI Vás o svojí činnosti a stavu vymáhaných pohledávek pravidelně informuje. Peníze, které toto neziskové sdružení vymůže, se bezodkladně po jejich zinkasování posílají na účty dotčených investorů na Žlutém melounu. Platí, že tato distribuce je vykonávána průběžně (i částečné prostředky inkasované od dlužníka se průběžně posílají na účty investorů).

Stanovy ZOPI naleznete zde.

PRÁVNÍ VYMÁHÁNÍ POTŘEBUJE ČAS

Děláme vše proto, aby bylo toto řízení co nejrychleji, dlužníky proto žalujeme na rozhodčím soudu. Následně po vynesení rozsudku provádíme další zákonem stanovené kroky, které mohou vést až k exekučnímu řízení na majetek dlužníka. Je ale třeba počítat s tím, že toto řízení zabere jistý čas, počítaný v měsících, v některých případech až letech. Právní vymáhání je ale efektivní, téměř 40% Vaší pohledávky se takovýmto způsobem podaří vymoci.

Vymáhání pohledávek je individální proces, to znamená že postupnost a časový sled kroků které které jsme zde popsali se nemusí nutně aplikovat na každou jednu pohledávku. Postup vymáhání vždy přizpůsobíme konkrétní situací, s cílem maximalizace návratnosti Vaší investice.

Tento postup nemusíte ale využít. Pokud budete mít zájem řešit právní vymáhání (Hard collection) individuálně, předáme Vám všechny potřebné dokumenty i s osobní identifikací dlužníka.

Více o IT bezpečnosti a ochraně soukromí čtěte v části Bezpečnost a soukromí.